2021 г. ще бъде годината за това

Специалният комитет по селско стопанство одобри позицията си и връчи мандат на Хърватското председателството да започне преговори с Европейския парламент (ЕП) по проекта на Регламент за преходните правила за ОСП, предложен от Европейската комисия (ЕК) в началото на месец ноември 2019 г.

Преговорната позиция се определя като „частична“, тъй като на настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси, които понастоящем са предмет на преговори в контекста на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 МФР (2021-2027).

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщава, че това бе постигнато в рамките на проведеното на 6 април 2020 г. заседание на Специалния комитет по селско стопанство.

България постигна успех в преговорите за включване в проекта на регламента на текст за запазването на схемата за националната преходна помощ за периода на преходния регламент, без промяна на нивото на подкрепа към 2020 г. МЗХГ напомня, че схемата за преходната национална помощ не присъстваше в предварителното предложение на ЕК.

съобщава, че за момента преходният период към новата ОСП остава една година, т.е. 2021 г. ще бъде преходна година. По време на заседанието на Специалния комитет по селско стопанство е прието специално изявление, че позицията за периода на преход не е окончателна и че този елемент ще бъде преразгледан с оглед на напредъка на преговорите за МФР 2021-2027.

Мнозинството държави-членки са убедени, че срокът на преходния период е необходимо да бъде 2 години, поясняват от пресслужбата на МЗХГ.

Какво следва?

Тъй като Европейският парламент (ЕП) и Съвета са съзаконодатели в процеса, приемането на регламента за преходните правила на ОСП преминава през тристранни преговори с ЕП.

На 28 април 2020 г. се очаква одобрението на позицията на парламента по проекторегламента, след което в периода май и юни 2020 г. се очаква да стартират и да се проведат тристранните преговори Постигането на тристранно споразумение за преходните правила на прилагане на ОСП се очаква да осигури плавен преход между настоящия (2014—2020) и новия дългосрочен бюджет, както и предвидимост и непрекъснатост на финансирането.

Преходният регламент осигурява продължаване на прилагането на всички схеми за директни плащания в периода до влизането в сила на правилата на новата ОСП, при същите условия и изисквания по отношение на земеделските производители и непрекъснатост на помощта по Програмата за развитие на селските райони.

Източник: https://bgfermer.bg