Около 85 процента от световния растеж на селскостопанското производство през следващите десет години ще дойде от увеличаване на добивите поради по-голямото потребление, инвестиции в производствени технологии и подобрения в методите на земеделие. Няколко култури годишно ще дадат още 10 процента от растежа на селскостопанското производство, а само 5 процента ще представляват разширяване на обработваемата земя.

До 2024 г. аквакултурата ще изпревари риболова като най-важният източник на риба в световен мащаб. Глобалното животновъдно производство ще се увеличи с 14 процента, изпреварвайки прогнозираното увеличение на добитъка по отношение на темповете на растеж.

Консумацията на фуражи ще се увеличи заедно с увеличената аквакултура и животновъдство, това се посочва в нов доклад , представен днес Генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Ангел Гурия и генералният директор на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО) Ку Донгю . Съвместният доклад на ОИСР и ФАО за селското стопанство за 2020–2029 г. заключава, че растът на предлагането ще надмине раста на търсенето през следващите десет години, в резултат на което цените за повечето стоки в реално изражение остават на текущите нива или намаляват.

Основният фактор за растежа на търсенето е нарастващото световно население. Според прогнозите до 2029 г. средното ниво на хранителна обезпеченост на глава от населението ще достигне приблизително 3000 kcal и 85 g протеини на ден. С оглед на продължаващото световно изместване на диетата към по-високо ниво на потребление на животински продукти, мазнини и други продукти, делът на основните храни в хранителните кошници спрямо доходите трябва да намалее до 2029 г. за всички групи от населението.

Потребителите в страните със среден и нисък доход ще изразходват допълнителния си доход за промени в диетата в полза на продукти с по-висока стойност вместо на основни храни. „Правилно функциониращата предсказуема система за международна търговия ще помогне за постигане на глобална продоволствена сигурност и ще позволи на производителите да процъфтяват в страните износителки “, каза Гурия.

„Опитът показва, че търговските ограничения не са рецепта за продоволствена сигурност . “ Генералният директор на ФАО Ку Донгю заяви: „Нуждаем се от повече обмислени политики, по-големи иновации, увеличени инвестиции и по-голяма приобщаване, за да изградим динамичен, продуктивен и устойчив селскостопански и хранителен сектор . “ Докладът подчертава продължаващата необходимост от инвестиции в изграждането на продуктивни, устойчиви и екологично устойчиви хранителни системи в условията на несигурност.

В допълнение към COVID-19, настоящите предизвикателства включват нашествието на скакалци в Източна Африка и Азия, продължаващото разпространение на африканска чума по свинете, увеличаването на екстремни климатични събития, както и търговските конфликти между водещите търговски сили. За повишаване на устойчивостта на хранителните системи към многобройните предизвикателства, иновациите ще продължат да бъдат от решаващо значение.

Въз основа на запазването на настоящите политики и технологии, емисиите на парникови газове в селското стопанство ще растат с 0,5 процента годишно, което показва намаляване на въглеродния интензитет на селското стопанство. Животновъдството ще представлява 80 процента от този глобален растеж.

Въпреки това, без допълнителни усилия подобно забавяне няма да позволи да се постигне това, което селското стопанство може и трябва да направи, за да постигне целите на Парижкото споразумение за изменението на климата.

Източник: https://www.agroplovdiv.bg