ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


 1. Документ за собственост. Има три възможности:
  • Решение на поземлена комисия. Решение на поземлената комисия за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи е най-масовия документ за собственост на земеделски земи. Голяма част от собствениците се легитимират именно с решение на съответната общинска служба по земеделие. Тези решения, съгласно Закон за собствеността и ползването на земеделски земи са документи за собственост, без да е необходимо собственик или неговите наследници да се снабдяват с нотариален акт. Решения за възстановяване, издадени след 01.01.2001г. следва да са вписани в съответната Служба по вписванията. Ако продавачът не разполага с екземпляр на решението, то може да получи препис от съответната общинска служба по земеделие. Цената на преписа е 1,50 лв за един имот.

  • Нотариален акт за собственост. Най-често това са т.нар. констативни нотариални актове. Те са издадени на база на решение на съответната поземлена комисия за възстановяване на земята. Ако земята е била възстановена на общ починал наследодател, то тогава констативните нотариални актове са издадени на база на решението и удостоверение за наследници на починалия наследодател. Естествено, макар и по-рядко при земеделската земя, се срещат и обичайните нотариални актове, при които настоящият собственик е придобил земята чрез покупка от лицата, на които е била първоначално възстановена.

  • Договор за делба. Най-често срещаната форма е протокол за доброволна делба, но може да бъде и съдебно решение за делба. С този документ наследниците на един общ наследодател си поделят собствеността му. Трайно се е наложила практиката, че това е документ за разпределение на собственост. Понякога, купувачите с цел по-голяма сигурност при доброволна делба е възможно да поискат и първоначалните документи, с които наследниците са се легитимирали при самата делба – решение на поземлената комисия/нотариален акт и удостоверение за наследници. При делба трябва всеки участник да е получил реален дял или парично или друго уравнение, а договорът за делба ( решението на съда за делба) се вписва в служба по вписванията. Ако при делбата има уравняване в пари, имотът става частично съпружеска имуществена общност за доплащалия. В този случай при изповядване на сделката трябва да участва и съответния съпруг/а.

 2. Актуална скица на имота. Издава се от регионалните служби към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Скицата е валидна 6 месеца от датата на издаване или от датата на презаверяване. Цената на услугата е 10лв. Списъкът на регионалните служби към АГКК можете да видите на адрес http://www.cadastre.bg/contacts

 3. Данъчна оценка на продавания имот. Издава се от съответната община. Цената е различна за всяка община, но обикновено е в диапазона 5-10лв. За получаване на данъчната оценка е необходимо да се представи удостоверение за характеристики на имот, който документ се издава от съответната общинска служба по земеделие. Цената за издаване е 4 лева. Ако картата на съответното землище се поддържа от Агенция по кадастъра, то удостоверението за характеристики на имот се издава от съответната служба по кадастъра.

 4. Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК. Обичайно, образец на декларацията се получава от нотариуса, при който се изповядва сделката и се подписва лично от продавача. Когато продавач е представляван от пълномощник, то декларацията на продавача трябва да е предварително нотариално заверена.

 5. Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД. Обичайно, образец на декларацията се получава от нотариуса, при който се изповядва сделката и се подписва лично от продавача. Когато продавач е представляван от пълномощник, то декларацията на продавача трябва да е предварително нотариално заверена.

 1. Удостоверение за наследници. Удостоверението за наследници се получава от съответната община, където е последната адресна регистрация на починалия наследодател. Цената е различна за всяка община, но обичайно е около 2лв.

 2. Нотариално заверено пълномощно. Сделките се извършват по местонахождение на имота, а твърде често продавачите не са в състояние да се явят лично, така че този документ се среща при почти всички сделки за продажба на земеделски земи. Важно за продавачите е да имат в предвид, че предоставянето на пълномощно не е достатъчно за изповядване на сделката, а към него следва да бъдат представени декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК и декларация по чл.25 ал.7 от ЗННД.

 3. Удостоверение за вещни тежести. Представянето му не е необходимо условие за изповядване на сделката. Твърде възможно е обаче, такова удостоверение да бъде поискано от купувача, за да бъде сигурен относно статуса на имота, примерно дали има вписана ипотека върху имота. Издава се от съответната служба по вписвания, в обхвата на която се намира имота. Много по-лесно може да се получи актуална информация за налични тежести върху имота от имотния регистър към съответната служба по вписвания чрез справка по интернет на адрес www.icadastre.bg. Цената на справката е 1лв за имот.

 4. Декларация за идентичност на имената. Изисква се единствено в случаи на разлика в имената на продавачите в отделните документи. Обичайно се попълва при съответния нотариус при изповядване на сделката.

За Ваше улеснение, Ви препоръчваме да ползвате услугите на професионалните агенции за недвижими имоти или квалифициран юрист при подготовката на необходимите документи. Предоставената информация е с насочващ характер и е обобщение на обичайна практика при продажба на земеделски земи в съответствие с приложимите нормативни актове.


Ставен АД е пълноправен член на Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи (БАСЗЗ) и е Председател на Управителния съвет на БАСЗЗ
http://www.baszz.net

Полезни връзки


Министерство на земеделието и храните
Държавен фонд „Земеделие“
Институт за агростратегии и иновации
Агенция по вписванията
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Българска асоциация на собствениците на земеделски земи